S T A T U T   H A R C E R S K I E G O    K L U B U    P O D W O D N E G O    W A N D A

Klub. Nazwa. Przynależność.

1.1. Pełna nazwa klubu brzmi: Harcerski Klub Podwodny „WANDA” przy Inspektoracie  Wychowania Wodnego Chorągwi Stołecznej ZHP.
1.2. HKP „WANDA” podlega organizacyjnie Zespołowi Pilota Komendy Chorągwi Stołecznej.
1.2.1. Kierownik ( prezes ) HKP wchodzi z urzędu w skład Pionu Szkolenia   Zespołu Pilota.
1.3. Na mocy porozumienia pomiędzy GK ZHP a ZG PTTK z dnia 01.09.1976 HKP „WANDA” jest  jednocześnie klubem PTTK na prawach koła.
1.3.1. Jako klub PTTK, HKP podlega ZD PTTK Warszawa – Śródmieście.
1.3.2. Ze względu na swój profil HKP jest zarejestrowany w Komisji Działalności Podwodnej  ZG PTTK, której podlega w zakresie szkolenia

Cele działania.

2.1. Celem istnienia HKP „WANDA” jest uprawianie działalności podwodnej i propagowanie jej w środowisku młodzieżowym
2.1.1. HKP prowadzi również szkolenie w zakresie nurkowania swobodnego w/g norm KDP-CMAS.
2.1.2. HKP przyczynia się do popularyzacji wiedzy o wodach morskich i śródlądowych, ich faunie i florze oraz działalności na- i      podwodnej człowieka.
2.2. HKP rozpowszechnia wśród swych członków oraz w zaprzyjaźnionych klubach    podwodnych informacje o treściach ideowych ZHP, jego metodach działania oraz     sukcesach i dorobku.
2.3. HKP rozpowszechnia informacje o działalności PTTK oraz jego różnych agend.
2.4. HKP rozwija i wykorzystuje szczególne walory wychowawcze działalności podwodnej.

Członkowie.

 3.1. Członkiem HKP „WANDA” może być każdy, harcerz, instruktor ZHP lub niezrzeszony, który spełnia następujące warunki:
a) ukończył 14 rok życia
b) interesuje się działalnością podwodną
c) bierze udział w pracach klubu
d) płaci składki klubowe
e) należy do PTTK
f ) stale wzbogaca swą wiedzę teoretyczną i umiejętności nurkowe lub pomocnicze (żeglarskie, ratownicze )
g) posiada stopień wyszkolenia płetwonurka

3.1.1. Decyzję o usunięciu członka klubu spełniającego wymagania pkt. 3.1. może podjąć wyłącznie walne zebranie klubu.

3.1.2. Raz do roku na walnym zebraniu będzie dokonywana weryfikacja przynależności do Klubu; zebranie takie musi odbyć się w grudniu każdego roku i ma obowiązek stwierdzić, czy wszyscy członkowie Klubu spełniają wymagania pkt. 3.1. statutu.

 Prawa członków.

4.1. Prawo wyboru zarządu czynne i bierne.
4.2.  Prawo uchwalania programu działania klubu.
4.3. Prawo zgłaszania wniosków i krytyki.
4.4. Prawo do oceny własnej działalności, do nagród i kar.
4.5. Prawo do noszenia oznak klubowych.
4.6. Prawo do korzystania ze sprzętu klubowego.
4.6.1. Podczas wyjazdów klubowych
4.6.2. Podczas obozów szkoleniowych

Obowiązki członków.

 

5.1. Obowiązek podporządkowania się decyzjom większości.
5.2. Obowiązek przestrzegania statutu i opartych na nim regulaminów klubowych.
5.3. Obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa w działalności podwodnej i dyscypliny w czasie zajęć na wodzie.
5.4. Obowiązek znajomości zasad, metod oraz programów działania ZHP i PTTK.
5.5. Obowiązek kultywowania koleżeńskości, solidarności i wzajemnego zaufania.
5.6. Obowiązek brania udziału w pracach klubu oraz płacenia składek członkowskich.

Struktura.

6.1. Działalnością HKP kieruje 5-cio osobowy zarząd wybierany na walnym zebraniu zwykłą większością głosów.
6.2. W skład zarządu wchodzą: prezes (kierownik), sekretarz, skarbnik i dwóch członków, którym przydzielane są funkcja wg/ potrzeb.
6.3. Do kontrolowania działalności zarządu powoływana jest 3 osobowa Komisja Rewizyjna
6.4. Program działania jest uchwalany przez walne zebranie.
6.5. Członkowie HKP dzielą się na:
– kandydatów na członka
– członków
– członków honorowych
6.6. Za prowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik szkolenia

Sprzęt.

7.1. HKP posiada sprzęt nurkowy i ubezpieczający.
7.2. Ze względu na specyfikę działania i bezpieczeństwo sprzęt podlega szczególnie troskliwej opiece, konserwacji i kontroli ze strony członków klubu.
7.3.  Za stan sprzętu odpowiadają kierownik ( prezes ) klubu i magazynier.
7.4. Miejscem przechowywania sprzętu jest magazyn klubowy.
7.5. Klub może korzystać ze sprzętu oddanego czasowo do jego dyspozycji przez:

  1. a) organizacje społeczne
  2. b) instytucje
  3. c) osoby prywatne

7.6.1. Sprzęt taki jest traktowany jak sprzęt klubowy.

 Finanse.

8.1. Źródłami funduszy klubu mogą być:
a) składki klubowe
b) dochody pozostałe po opłaceniu kursu
c) dotacje różnych organizacji i instytucji
d) darowizny osób prywatnych

8.2. Za sprawy finansowe klubu odpowiedzialny jest skarbnik, który podlega ścisłej kontroli Zarządu.

Postanowienia końcowe.

9.1. Niniejszy statut jest uchwalony i może być zmieniany tylko na walnym zebraniu, większością 2/3 głosów wszystkich członków, w obecności co najmniej 3/4 członków.
9.2. Statut może być uzupełniany osobnymi, szczegółowymi postanowieniami.
9.3. Statut i regulaminy PKP muszą być niesprzeczne ze statutami i regulaminami ZHP i PTTK

Niniejszy statut jako zgodny ze statutami ZHP i PTTK został uchwalony  ( po wprowadzeniu poprawek do poprzedniego statutu ) przez walne zebranie członków  w dniu 06.12.1996 i zatwierdzony przez Zespół Pilota.